Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij It’s Personal.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u de Algemene Voorwaarden van It’s Personal heeft nagelezen en dat u zich er zonder voorbehoud mee akkoord verklaart.

1.3 Het plaatsen van een bestelling doet een overeenkomst ontstaan tussen It’s Personal en de koper.

1.4 De overeenkomst kan éénzijdig worden ontbonden door It’s Personal binnen de zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling. De volgende gebeurtenissen kunnen hiertoe aanleiding geven: overmacht, een artikel dat niet langer wordt gevolgd in het assortiment en/of uit stock gaat, een technische onmogelijkheid om een door de Koper gevraagde personalisatie vakkundig aan te brengen, het in gebreke blijven van een toeleverancier of soortgelijke gebeurtenissen, niet betaalde vervallen facturen bij de Koper jegens It’s Personal.

2. Prijzen en betalingsvoorwaarden

2.1 It’s Personal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen op haar prijslijst en op de website.

2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s (€) en zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten en verpakkingskosten.

2.3 Bestellingen kunnen enkel via de bestelformule van de website gebeuren. Er worden geen bestellingen, noch toevoegingen aan een website aanvaard via e-mail. De bestellingen via het online bestelsysteem zijn in principe betaalbaar bij het plaatsen van de bestelling.

2.4 Voor vervolg bestellingen van hetzelfde product geldt niet automatisch de prijs die voor een eerdere bestelling werd aangerekend.

2.5 Schulden van de koper ten aanzien van Its Personal zijn steeds draagbaar naar Its Personal.

2.6 Wanneer It’s Personal en de koper om welke reden dan ook zouden zijn overeengekomen om via overschrijving te betalen bij of na levering, dan dient het verschuldigde bedrag betaald te worden op de aangeduide vervaldatum. Niet-betaling op de vervaldag geeft het recht alle lopende bestellingen te schorsen en brengt met zich mee dat niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden zonder enige aanmaning. Betalingen na de vervaldag brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 7% alsmede (eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag (met een minimum van €25.00) als schadebeding.

2.7. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de koper.

3. Herroepingsrecht

Enkel in het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april van 2010, heeft de consument in specifieke gevallen het recht om aan It’s Personal binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering mee te delen dat hij afziet van de aankoop, weliswaar met de volgende verduidelijkingen:

a) gepersonaliseerde producten

Het productie of aankoopproces van de bestelde goederen wordt opgestart onmiddellijk nadat de betaling is gebeurd. De koper verklaart dat hij in het geval van gepersonaliseerde producten geen mogelijkheid heeft om zijn bestelling te herroepen, gezien deze goederen op maat worden geproduceerd.

b) niet-gepersonaliseerde producten die specifiek zijn aangekocht bij derden ten behoeve van de bestelling van de Koper, is er tevens geen mogelijkheid om de bestelling te herroepen door de Koper.

c) niet-gepersonaliseerde “voorraad” producten: voor dit type producten heeft de koper het recht om binnen de 14 kalender dagen na levering zijn beslissing wat betreft herroeping kenbaar maken aan It’s Personal per email op het adres hello@itspersonal.be.

De koper dient vervolgens op zijn kosten en risico de geleverde zaken in originele staat en originele verpakking binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst op zijn eigen kosten terug te sturen naar het adres van It’s Personal. De koper dient tevens het bewijs van verzending te mailen naar hello@itspersonal.be binnen de bovengenoemde termijn van 14 dagen.

In het geval de geretourneerde goederen zonder schade aan product en verpakking binnen de 14 kalenderdagen terug geleverd zijn op het adres van It’s Personal, zal It’s Personal een, in voorkomend geval, vooraf betaald bedrag terug storten op de rekening van de Koper, verminderd met een schadevergoeding ten gevolge van een eventuele waardevermindering die is opgetreden.

Een waardevermindering treedt op als de Koper het goed heeft behandeld op een wijze die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

De koper verklaart uitdrukkelijk deze specifieke regeling van het herroepingsrecht, zoals beschreven in artikel 3 te hebben begrepen en te aanvaarden en er verder geen vragen over te hebben.

In het geval van herroeping, zal It’s Personal op het moment van de herroeping aan de Koper mee delen of het gaat om een gepersonaliseerd product of een niet-gepersonaliseerd product dat specifiek is aangekocht voor de betrokken bestelling (voor beiden is de herroeping niet mogelijk) of als het gaat om een niet-gepersonaliseerd product op voorraad (hiervoor de herroeping volgens de boven beschreven modaliteiten wel mogelijk). De koper verklaart deze manier van werken en de redelijkheid ervan uitdrukkelijk te aanvaarden.

4. Levering

4.1 Alle genoemde levertermijn zijn indicatief. Er kunnen derhalve geen rechten worden aan ontleend. Een eventuele vertraging zal geen inbreuk vormen op de overeenkomst en kan nooit een aanleiding geven tot een schadevergoeding ten laste van It’s Personal, noch tot een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

4.2 De bezorging van de producten geschiedt op de plaats die is aangegeven op de bestelling. De leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs ten laste van de Koper, zijn voldaan van zodra It’s Personal één keer de bestelde goederen aan de Koper heeft aangeboden op het aangegeven leveradres op de bestelling. Wanneer een product opnieuw verstuurd dient te worden, zullen eventuele extra verzendkosten ten laste van de koper in rekening worden gebracht en betaalbaar zijn vooraleer de nieuwe levering wordt aangeboden.

4.3 It’s Personal heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

4.4 Vanaf de dag van levering draagt de koper de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de goederen, met inbegrip van verlies en diefstal.

5. Producten en personalisatie

5.1 De personalisatie tekst op het product wordt gemaakt zoals het is aangegeven op de bestelling. Spelfouten worden niet gecorrigeerd.

5.2 Kleuren van het product kunnen soms afwijken van kleuren zoals te zien zijn op foto’s gebruikt op de website of in catalogi.

5.3. Eventueel doorgestuurde teksten, logo’s of foto’s, die het voorwerp zijn van een personalisatie op een product, kunnen afwijken van het werkelijke logo of foto. De koper verklaart dat eventuele kleur en vorm afwijkingen kunnen ontstaan en verklaart uitdrukkelijk deze te aanvaarden.

It’s Personal daarentegen verklaart de personalisatie uit te voeren van de tekst, de foto of het logo op het voorwerp, volgens de regels van de kunst.

5.4. De eigenschappen van verschillende producten, waaronder kleur, diktes en gewicht, kunnen afwijken van foto’s op de website en kunnen ook onderling afwijken.

5.5 Wanneer één van de aangeboden producten op de website niet voorradig is, behoudt It’s Personal zich het recht voor om een vervangend (soortgelijk) artikel te leveren.

5.6 Om de kwaliteit van de producten blijvend te verbeteren, behoudt It’s Personal zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het product aanbod te wijzigen.

5.7. Bij het selecteren van de producten en personalisatie technieken wordt gestreefd naar een goede kwaliteit en maximale kleurechtheid. Desondanks zijn kleurafwijkingen mogelijk en kunnen maatafwijkingen zich voordoen. De exacte positie van de personalisatie op het product en de verhoudingen van de grootte van de personalisatie ten aanzien van het product dat wordt gepersonaliseerd, wordt zo veel mogelijk uitgevoerd rekening houdend met de positionering die door de Koper op de bestelling is aangegeven en rekening houdend met beperkingen en mogelijkheden die eigen zijn aan de gebruikte personalisatietechnieken. De te leveren prestaties door It’s Personal zijn daarom een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

5.8 Indien de Koper zelf producten aanlevert die bedrukt dienen te worden, zal de Koper geen verhaal kunnen uitoefenen op It’s Personal indien de personalisatie niet conform is gebeurd. Bij aanvaarding door It’s Personal van de niet-conformiteit van de uitgevoerde personalisatie, zal de Koper op zijn kosten nieuwe producten aanleveren, om de personalisatie opnieuw uit te voeren.

5.9 De kleurnieuwheid van personalisaties van kledingstukken die gewassen worden volgens de wasvoorschriften van het betrokken kledingstuk, kunnen mogelijk verminderen ten gevolge van het toepassen van bepaalde personalisatietechnieken. Producten en personalisaties kunnen na verloop van tijd slijtage oplopen.

5.10 In het geval de Koper zelf ontwerpen aanlevert voor het personaliseren van producten, dan verklaart de Koper dat It’s Personal deze bestanden mag gebruiken, omdat de Koper zelf eigenaar is van het ontwerp hetzij schriftelijke toestemming heeft gekregen van de eigenaar. It’s Personal kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor copyright claims met betrekking tot ontwerpen door de Koper aangeleverd.

5.11 It’s Personal is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van diensten van derden.

6. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud maakt integraal deel van alle overeenkomsten met It’s Personal. Dit houdt in dat de eigendom van de geleverde goederen pas overgaat als de overeengekomen betaling van de bestelde goederen volledig is voldaan.

7. Klachtenregeling

De koper verbindt er zich toe om de inhoud van de bestelling te controleren bij de levering.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, It’s Personal te bereiken binnen de 2 dagen na levering.

Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet conformiteit die bij de levering kon worden vastgesteld.

In het geval van beschadiging van de verpakking of het ontbreken van bepaalde goederen, dient de Koper duidelijke foto’s van het beschadigd pakket of de beschadigde artikels op te sturen naar hello@itspersonal.be. De goederen kunnen pas worden teruggestuurd na schriftelijk akkoord voor een retourzending door It’s Personal. Na de termijn van 2 dagen heeft de koper geen verhaal meer jegens It’s Personal en kan hij evenmin vervanging vorderen van de geleverde goederen.

Indien klachten met betrekking tot de geleverde goederen door It’s Personal als gegrond worden bevonden, zal It’s Personal volgens haar eigen keuze de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat het bedrag van de schadevergoeding altijd beperkt is tot het factuurbedrag specifiek voor het betrokken artikel waarvoor de schade als gegrond is bepaald. De gegrondheid van een klacht op 1 artikel, kan nooit tot gevolg hebben dat de andere geleverde artikels of resterende hoeveelheden van hetzelfde artikel voorwerp kunnen zijn van een klachtenregeling.

Iedere aansprakelijkheid van It’s Personal voor enige vorm van directe, indirecte of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Klachten zijn tevens nooit ontvankelijk als een eventuele schade het gevolg is van een foutieve installatie door de Koper, een onzorgvuldig gebruik of onderhoud, door een wijziging of herstelling uitgevoerd door de Koper, door slijtage, doordat het product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of onzorgvuldig is behandeld.

Klachten worden ook niet aanvaard zolang de Koper jegens It’s Personal in gebreke is.

8. Persoonsgegevens

De koper staat ingevolge het plaatsen van een bestelling toe dat It’s Personal overgaat tot de verwerking en/of het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, het versturen van nieuwsbrieven of promoties, het desgevallend versturen van leveringsinformatie of facturen. It’s Personal zal de gegevens niet overmaken aan derden.

9. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met It’s Personal worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde van toepassing.

10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met It’s Personal in strijd zou zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door It’s Personal vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 Alle afbeeldingen, foto’s, bestanden en teksten op de website van It’s Personal vallen onder copyright. Kopiëren, verdelen of gebruik hiervan zijn onder geen enkel beding toegestaan zonder schriftelijke toestemming van It’s Personal.